13 กุมภาพันธ์ 2558

แล้วแต่คุณ ภาษาอังกฤษคืออะไร

แล้วแต่คุณ ในภาษาอังกฤษ เราใช้ It's up to you

Up to someone มี 2 ความหมายที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นความหมายใด

12 กุมภาพันธ์ 2558

สรุป Conjunction(คำเชื่อม) ในภาษาอังกฤษ

สรุปคำเชื่อมในภาษาอังกฤษรวมทั้งตัวอย่างและการใช้งาน

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. Coordinating Conjunction

2. Subordinating Conjunction

3. Conjunctive Adverbs


11 กุมภาพันธ์ 2558

ความหมายของ Counterpart แปลว่าอะไร


Counterpart หมายถึง คน สัตว์ หรือสิ่งของที่เป็นประเภทเดียวกับสิ่งที่ผู้พูดได้กล่าวมาในตอนต้น แต่จะอยู่คนละที่กัน หรือมีรายละเอียดที่ต่างกัน