13 มิถุนายน 2560

การใช้ have something done และ get something done

เราใช้ have something done หรือ get something done เมื่อเราพูดถึงการที่คนอื่นทำบางสิ่งให้เรา โดยสิ่งที่เน้นย้ำตัวที่ถูกกระทำ ไม่ใช่คนที่กระทำ คล้ายๆกับเวลาเราพูดว่า "ไปตัดผม" เราเน้นว่า "ผม" ของเราจะโดนตัด ส่วน "ใคร" ตัดให้นั้นไม่สำคัญ หรือพูดว่า "ไปล้างรถ" ในที่นี้ "รถ" สำคัญกว่าคนล้างจึงละการพูดถึงคนล้างออกไป

รูปแบบของ Grammar คือ

Have / Get + object + Verb 3

โดย Have และ Get จะเปลี่ยนไปตาม Tense ของประโยค เช่นเมื่อประโยคเป็น Past simple tense Have ก็จะเปลี่ยนเป็น Had หรือถ้าประโยคเป็น Future simple tense Have ก็จะเปลี่ยนเป็น Will have

ข้อแตกต่างระหว่าง Have กับ Get ก็คือ Have ในที่นี้มีความเป็นทางการมากกว่า

ตัวอย่างประโยค

I had my car washed. / I got my car washed.
ฉันเอารถไปล้าง

I will have my car washed. / I will get my car washed.
ฉันจะเอารถไปล้าง

We had the roof fixed. / We got the roof fixed.
เราได้ให้(ช่าง)มาซ่อมหลังคา

We will have the roof fixed. / We will get the roof fixed.
เราจะให้(ช่าง)มาซ่อมหลังคา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น