05 ธันวาคม 2557

ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์
บทที่ 2 : การเติม ‘s’ หรือ 'es' ที่ Noun หรือ Verb


ในภาษาอังกฤษบางครั้งเราต้องเปลี่ยนรูปของ Noun หรือ Verb ด้วยการเติม ‘s’ หรือ ‘es’
- เราเติม ‘s’ หรือ ‘es’ ให้ Noun เมื่อต้องการบอกว่า Noun นั้นมีมากกว่าหนึ่ง(เป็นพหูพจน์) เช่น cat ที่แปลว่า “แมว” เมื่อเติม s ไปกลายเป็น cats จะแปลว่า “แมวหลายตัว”

- เราเติม ‘s’ หรือ ‘es’ ให้ Verb ด้วยเหตุผลทางหลัก Grammar ซึ่งจะอธิบายในบทอื่น


กฎการเติม ‘s’ หรือ ‘es’ ที่ทั้ง Noun และ Verb ใช้ร่วมกัน

โดยทั่วไปแล้วเราจะเติม ‘s’ ที่ท้าย Noun หรือ Verb เช่น
ตัวอย่าง Noun
  cat --> cats       
  dog --> dogs
  house --> houses
  cup --> cups
  book --> books

ตัวอย่าง Verb
  run --> runs
  walk --> walks
  sit --> sits
  work --> works
  smile --> smiles

แต่ถ้าหากเจอข้อยกเว้นต่อไปนี้ ให้ทำตามกฎของข้อยกเว้น

- เมื่อคำลงท้ายด้วย ‘s’ ‘sh’ ‘ch’ ‘x’ ‘z’ ให้เติม ‘es’
ตัวอย่าง Noun
  bus --> buses
  glassb--> glasses
  wish --> wishes
  lunch --> lunches
  fox --> foxes
  buzz --> buzzes

ตัวอย่าง Verb
  focus --> focuses
  kiss --> kisses
  wash --> washes
  catch --> catches
  fix --> fixes
  buzz --> buzzes

- เมื่อคำลงท้ายด้วย ‘y’ ให้เปลี่ยน ‘y’ เป็น ‘I’ แล้วเติม ‘es’
ตัวอย่าง Noun
  berry --> berries
  baby --> babies
  story --> stories

ตัวอย่าง Verb
  study --> studies
  apply --> applies
  carry --> carries
แต่ถ้าหากคำที่ลงท้ายด้วย ‘y’ มีสระ (‘a’, ‘e’, ‘I’, ‘o’, ‘u’) อยู่ข้างหน้า ‘y’ ให้เติม ‘s’ ตามปกติ
ตัวอย่าง Noun
  day --> days
  toy --> toys
  turkey --> turkeys

ตัวอย่าง Verb
  buy --> buys
  employ --> employs
  lay --> lays


กฎที่กล่าวมาเป็นกฎการเติม ‘s’ ที่ Noun และ Verb ใช้ร่วมกัน ต่อไปนี้จะเป็นกฎที่ Noun และ Verb ใช้แยกกัน


- เมื่อ Verb ลงท้ายด้วย ‘o’ ให้เติม ‘es’
ตัวอย่าง
  do --> does
  go --> goes
  echo --> echoes
แต่ถ้าหาก Verb ที่ลงท้ายด้วย ‘o’ มีสระ (‘a’, ‘e’, ‘I’, ‘o’, ‘u’) อยู่ข้างหน้า ‘o’ ให้เติม ‘s’ ตามปกติ
ตัวอย่าง
  boo --> boos
  woo --> woos

- สำหรับ Noun ถ้าหาก Noun ลงท้ายด้วย ‘o’ ให้เติม ‘s’
ตัวอย่าง
  photo --> photos
  piano --> pianos
  radio --> radios
  zoo --> zoos
แต่จะยกเว้นคำต่อไปนี้ คำต่อไปนี้จะต้องเติม ‘es’
buffalo    --> buffaloes
domino    --> dominoes
echo    --> echoes
embargo --> embargoes
hero    --> heroes
mosquito--> mosquitoes
potato    --> potatoes
tomato    --> tomatoes
veto    --> vetoes

- สำหรับ Noun ที่ลงท้ายด้วย ‘f’ หรือ ‘fe’ ให้เปลี่ยน ‘f’ หรือ ‘fe’ เป็น ‘v’ แล้วเติม ‘es’
ตัวอย่าง
  knife    --> knives
  calf     --> calves
  wolf    --> wolves
  thief    --> thieves   
  wife    --> wives   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น