01 December 2014

ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์
บทที่ 1 : Word Classes - ชนิดของคำ


ในภาษาอังกฤษ สิ่งที่สำคัญมากๆคือ เมื่อเราเห็นคำในประโยค หรือเมื่อเราจะใช้คำนั้นในการพูดหรือเขียน เราควรจะรู้ว่าคำนั้นเป็นคำประเภทใด
 

มีประเภทของคำมากมาย แต่ประเภทของคำที่เราควรรู้จักในเบื้องต้นมี 4 ประเภท 

1. Noun ('นาวน์') – คำนาม คำที่ไว้เรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำนามที่เป็นรูปธรรมเช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือคำนามที่เป็นนามธรรม เช่น ความรัก ความสุข การงาน 

2. Verb ('เวิร์บ') – คำกริยา คำที่ไว้บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นทำอะไร โดยการกระทำอาจจะชัดเจน เช่น “เขากิน” ในประโยคนี้ “กิน” คือ Verb อย่างเห็นได้ชัด หรือการกระทำที่ไม่ชัดเจน เช่น “เขาได้ยิน” ในประโยคนี้ “ได้ยิน” เป็น Verb 


3. Adjective ('แอดเจคทีฟ') – คำคุณศัพท์ คำที่ไว้ขยาย Noun ไว้บอกลักษณะของสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างไร


4. Adverb ('แอดเวิร์บ') – คำวิเศษณ์ คำที่ไว้ขยาย Verb* ในภาษาอังกฤษนอกจากจะมีคำนาม (Noun) แล้วยังมี คำสรรพนาม (Pronoun) ซึ่งคำสรรพนามมีหน้าที่เรียกแทนคำนาม เช่น เรียกแทน “เพื่อนตนเอง” ว่า “เขา” แต่ในบทเรียน"ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์"นี้ เมื่อเราพูดถึง Noun เราจะหมายรวมถึง Pronoun ไปด้วยเลย เพื่อให้สะดวก และเพราะทั้ง 2 ประเภทนี้มีหน้าที่ในประโยคเหมือนกัน

** เมื่อสงสัยว่าคำๆหนึ่งนั้นเป็น Verb หรือ Adjective ให้ตั้งคำถามว่าคำๆนั้นบอก"ลักษณะของคำนาม"หรือไม่ เช่นคำว่า “รู้จัก” ในประโยค “เขารู้จักเธอ” คำว่า “รู้จัก” ไม่ได้ไปขยายว่าเขานั้นเป็นคนที่มีลักษณะยังไง เพราะฉะนั้น “รู้จัก” จึงเป็น Verb


*** คำบางคำเป็นได้มากกว่า 1 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมันในประโยค เช่น คำว่า “ชักช้า” ในประโยค 1) “เขาชักช้า” เป็น Adjective เพราะไปขยาย “เขา” ซึ่งเป็น Noun และ 2) “เขากินข้าวชักช้า” เป็น Adverb เพราะไปขยาย “กิน” ซึ่งเป็น Verb

แบบฝึกหัด

ให้ระบุว่าคำต่อไปนี้เป็นคำชนิดใดในประโยค

1. "วิ่ง" ในประโยค "เขาวิ่ง"
2. "อย่างมีความสุข" ในประโยค "ฉันยิ้มอย่างมีความสุข"
3. "เร็ว" ในประโยค "พวกเขาวิ่งเร็ว"
4. "ดี" ในประโยค "เธอเป็นคนดี"
5. "ดี" ในประโยค "เธอทำดี"
6. "หอม" ในประโยค "ดอกไม้หอม"
7. "หอม" ในประโยค "บอมหอมแก้มเนย"
8. "โรงหนัง" ในประโยค "เจไปโรงหนัง"
9. "ได้ยิน" ในประโยค "คุณได้ยินฉันมั้ย"
10. "ซื้อ" ในประโยค "ติ๊กซื้อหนังสือมา"
11. "อยากได้" ในประโยค "กิ๊ฟอยากได้มือถือเครื่องใหม่"
12. "ความรัก" ในประโยค "ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม"
13. "คอมพิวเตอร์" ในประโยค "ฉันซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่"
14. "ใหม่" ในประโยค "ฉันซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่"
15. "ความสุข" ในประโยค "ใครๆก็อยากมีความสุข"


เฉลย

1. Verb 
2. Adverb เพราะขยาย "ยิ้ม" ซึ่ง Verb
3. Adverb เพราะขยาย "วิ่ง" ซึ่งเป็น Verb
4. Adjective เพราะขยาย "คน" ซึ่งเป็น Noun
5. Adverb เพราะขยาย "ทำ" ซึ่งเป็น Verb
6. Adjective เพราะขยาย "ดอกไม้" ซึ่งเป็น Noun
7. Verb
8. Noun
9. Verb เพราะถึงแม้จะไม่ใช่การกระทำที่ชัดเจน แต่ก็ไม่ใช่คำที่ขยายคำนามเพื่อบอก"ลักษณะของเจ"
10. Verb
11. Verb คำอธิบายเหมือนกับข้อ 9
12. Noun เป็นการเรียกสิ่งที่เป็นนามธรรม
13. Noun
14. Adjective เพราะขยาย "คอมพิวเตอร์" ซึ่งเป็น Noun
15. Noun เป็นการเรียกสิ่งที่เป็นนามธรรม

No comments:

Post a Comment