28 กันยายน 2557

Adjective ขั้นปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด


Adjective ขั้นปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด

ขั้นปกติ

ใช้ Adjective รูปธรรมดา ไม่ต้องเติมอะไรเข้าไป
  
เช่น 

Rabbit is fast.
กระต่ายนั้นเร็ว 

Computer is expensive.
คอมพิวเตอร์นั้นแพงขั้นกว่า

ขั้นกว่าคือการบอกว่าสิ่งๆหนึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง โดยคุณสมบัตินั้นจะใช้คำ Adjective 


ในขั้นกว่าให้เติม er ไว้ที่ท้ายของคำ หรือเติม more ไว้ด้านหน้า Adjective คำนั้น

เช่น 

คำว่า fast ในขั้นปกติ สามารถเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าได้ด้วยการเติม er ไว้ที่ท้ายคำกลายเป็น faster แปลว่า เร็วกว่า

Dog is faster.
หมานั้นเร็วกว่า

Car is more expensive.
รถนั้นแพงกว่า

เมื่อต้องการบอกว่าเร็วกว่าหรือแพงกว่าอะไร ให้เติมคำว่า than ไว้ข้างหลัง Adjective ขั้นกว่านั้น (ในที่นี้คือ faster) แล้วตามด้วยสิ่งที่มีคุณสมบัติน้อยกว่า

Dog is faster than rabbit.
หมานั้นเร็วกว่ากระต่าย 

Car is more expensive than computer.
รถนั้นแพงกว่าคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสุด

ขั้นสูงสุดคือการบอกว่าสิ่งๆหนึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งมากที่สุด โดยคุณสมบัตินั้นจะใช้คำ Adjective 

ในขั้นสูงสุดให้เติม est ไว้ที่ท้ายของคำ หรือเติม most ไว้ด้านหน้า Adjective คำนั้น 

เช่น

Cheetah is faster than dog. So cheetah is the fastest of them.
ชีต้านั้นเร็วกว่าหมา ดังนั้นชีต้านั้นเร็วที่สุดในพวกมัน

House is more expensive than car. So house is the most expensive of them.
บ้านนั้นแพงกว่ารถ ดังนั้นบ้านนั้นแพงที่สุดในพวกมันหลักการเลือกเติม er/est และ more/most
  • เมื่อ Adjective มีพยางค์เดียว ให้เติม er/est ไว้ท้ายคำ เช่น faster/fastest, taller/tallest, longer/longest, shorter/shortest, slower/slowest
  • เมื่อ Adjective มีพยางค์เดียว แต่เป็นคำที่เป็นเสียงสั้น ให้เบิลตัวอักษระสุดท้ายแล้วตามด้วย er/est เช่น fat เป็น fatter/fattest และ big เป็น bigger/biggest
  • Adjective สองพยางค์ส่วนมากจะเติม more หรือ most ไว้หน้าคำ เช่น more ambitious, most ambitious, more excited, most excited, more amazing, most amazing, more careful, most careful, more handsome, most handsome
  • เมื่อ Adjective มีสองพยางค์ และลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i และเติม er หรือ est เช่น noisy เป็น noisier หรือ noisiest
  • เมื่อ Adjective มีสองพยางค์ และลงท้ายด้วย er, le, และ ow ให้เติม er หรือ est เช่น narrow, gentle, และ clever เป็น narrower/narrowest, gentler/gentlest, และ cleverer/cleverest
  • เมื่อ Adjective มีสามพยางค์ ให้เติม more หรือ most ไว้หน้าคำ เช่น more beautiful/most beautiful, more powerful/most powerful
  • ข้อยกเว้นได้แก่ good, bad, far, little, และ many ขั้นกว่าคือ better, worse, farther, less, more ตามลำดับ และขั้นสูงสุดคือ best, worst, farthest, least, และ most ตามลำดับ


Source: grammanet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น