28 ตุลาคม 2557

Whether ใช้อย่างไร


Whether ในดิกแปลว่า "หรือไม่"

แต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้ยังไง หลายคนอาจจะยังสงสัย

ถ้าต้องแยกเป็นเคสๆ เราสามารถแยกการใช้ Whether ได้ดังนี้


เคส 1 : เมื่อต้องมาเจอทางเลือกว่าจะทำ A หรือทำ B ดี

เมื่อประธานในประโยคอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่าง A หรือ B เมื่อนั้นเราสามารถใช้ Whether ได้

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างนี้ : 

"...ว่า...หรือ..." 


ตัวอย่างประโยค

คุณคิดว่าฉันควรจะหางานหรือไปเรียนต่อโทดี

Do you think whether I should find a job or study a master's degree?


เธอกำลังคิดอยู่ว่าเธอจะทำงานต่อหรือไปนอนดี

She is thinking whether she will continue working or go to sleep.

------------------------------------------------

ดู 2 ประโยคนี้นะครับ ในประโยคแรก 
 "คุณคิดว่าฉันควรจะหางานหรือไปเรียนต่อโทดี" 
คนที่ต้องมาเจอทางเลือกคือ "ฉัน" 

ส่วนในประโยคที่สอง
 "เธอกำลังคิดอยู่ว่าเธอจะทำงานหรือไปนอนดี" 
คนที่ต้องมาเจอทางเลือกคือ "เธอ"  

แต่ในบางครั้งเราสามารถละโดยการไม่เขียนคนที่ต้องมาเจอทางเลือกในประโยคได้ เช่น
"เธอกำลังคิดอยู่วาจะทำงานหรือไปนอนดี" 
ในประโยคนี้เราละคำว่า "เธอ" ออกไป (ไม่มี "เธอ" อยู่หลัง "ว่า" แล้ว) ซึ่งความหมายที่ได้ก็ไม่แตกต่างกับประโยคก่อนหน้า

ส่วนในภาษาอังกฤษ ถ้าหากเราจะไม่เขียนคนที่ต้องมาเจอทางเลือก ให้เราเติม "to" ต่อจาก Whether


ตัวอย่างประโยค
 
คุณต้องตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ

You must decide whether to give up or go on.


ฉันไม่แน่ใจว่าควรจะดีใจหรือเสียใจดีกับเรื่องนี้

I'm not sure whether to be happy or sad about this. เคส 2 : เมื่อต้องมาเจอทางเลือกว่าจะทำ A หรือไม่ทำดี

ในสถานการณ์นี้ประธานในประโยคมีสองตัวเลือกเหมือนกัน ไม่ใช่ตัวเลือก A หรือ B เหมือนเคสแรก แต่เป็นตัวเลือก "A" หรือ "ไม่ A" เช่น จะทำการบ้านหรือไม่ทำดี หรือ ถามเขาว่าจะไปหรือไม่ไป หรือ ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตก

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างนี้ : 

"...ว่า...หรือไม่/รึเปล่า/หรือยัง"

 
ตัวอย่างประโยค

ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำงานอยู่หรือไม่ / รึเปล่า

I don't know whether they are working or not.


เขาถามฉันว่าเราจะไปปาร์ตี้คืนนี้หรือไม่ / รึเปล่า

He asked me whether we would go to the party tonight.   


ก่อนจะออกจากบ้าน เราต้องเช็คก่อนว่าประตูล็อกแล้วหรือไม่ / รึเปล่า / หรือยัง

Before leaving, we should check whether or not the door is locked.


เหมือนกับในเคสแรก ถ้าหากเราจะไม่เขียนคนที่ต้องมาเจอทางเลือก ให้เราเติม "to" ต่อจาก Whether

 
ตัวอย่างประโยค

เธอไม่แน่ใจว่าจะเชื่อเขาดีหรือไม่ / รึเปล่า

She is unsure whether to believe him.


เราคุยกันว่าจะต่อเติมบ้านดีหรือไม่ / ดีมั้ย

We discussed whether to extend our home.เคส 3 : เมื่อไม่ว่าจะ A หรือ B ก็ไม่มีผลกับ C

ไม่ว่า A จะเกิดขึ้น หรือ B จะเกิดขึ้น หรือไม่ว่าคนอื่นจะทำ A หรือคนไหนจะทำ B ประธานในประโยคก็ยังจะทำ C อยู่ดี

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างนี้ :

"...ไม่ว่า...หรือ..."

 
ตัวอย่างประโยค

ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะ เราก็จะเคารพกฎกติกา

Whether we win or lose, we will respect the rules.


ไม่ว่าคุณจะเป็นรวยหรือจน คุณก็ต้องตาย(อยู่ดี)

Whether you are rich or poor, you must die (anyway).
เคส 4 : เมื่อไม่ว่าจะ "A" หรือ "ไม่ A" ก็ไม่มีผลกับ B

ไม่ว่าจะทำ A หรือไม่ทำ A ก็ไม่มีผลกับประธานในประโยคที่ยังไงก็จะทำ B อยู่ดี

ประโยคภาษาไทยจะมีโครงสร้างนี้ :

"...ไม่ว่า...หรือไม่..."


ตัวอย่างประโยค

ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ เราก็จะเตะบอล(อยู่ดี)

Whether it rains or not, we will play football (anyway). 
การใช้ Clause ของ Whether เป็นคำนามเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

Clause ของ Whether สามารถทำหน้าที่เป็นคำนามได้


ตัวอย่างประโยค

ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญ

Whether we win or lose is not important.

ในประโยคนี้ "Whether we win or lose" ทำหน้าที่เป็นคำนาม แปลว่า "ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะ" ซึ่งผู้พูดคิดว่าการจะแพ้หรือชนะนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ จึงมีการเติม "is not importnat." ต่อท้าย


เธอจะชอบเขาหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉัน

Whether she likes him or not is none of my business. 

"Whether she likes him or not" ทำหน้าที่เป็นคำนาม
  การเติม "or not" ต่อท้าย

"or not" เป็นการเน้นย้ำว่าประธานในประโยคยังมีอีกตัวเลือกหนึ่งอยู่ คือนอกจากจะทำ A แล้ว ก็ยังเลือกที่จะ "ไม่ทำ A" ก็ได้

ในเคสที่ 1 และ 3 เราไม่เติม "or not" เพราะในเคสทั้งสองนี้ตัวเลือกที่มีคือ A และ B 

ในเคสที่ 2 เราจะเติม "or not" หรือไม่เติมก็ได้ เพราะความหมายที่ได้ไม่แตกต่างกัน แต่เป็นการเน้นให้มีความชัดเจนขึ้น

ส่วนในเคสที่ 4 เราจำเป็นต้องเติม "or not" ทุกครั้ง

ถ้าต้องการเติม สามารถเติมได้ที่ตำแหน่งด้านหลัง Whether หรือ ที่ตำแหน่งท้าย Clause ของ Whether


ตัวอย่างการเติม "or not"

แบบไม่มี "or not" 

I don't know whether they are working. 


แบบมี "or not"

เติม "or not" หลัง Whether 
   
I don't know whether or not they are working.  

เติม "or not" หลัง Clause ของ Whether

Clause ของ Whether ในประโยคนี้คือ "whether they are working" เพราะฉะนั้น ต้องเติม "or not" หลังคำสุดท้ายของ Clause นี้ นั่นคือคำว่า "working" 

I don't know whether they are working or not

Whether they are working or not, I don't know.

คุณอาจจะสนใจ Whether กับ If ใช้ต่างกันอย่างไร
4 ความคิดเห็น: