15 กรกฎาคม 2557

other กับ another ใช้ต่างกันอย่างไร

ความจริงแล้ว other กับ another สองคำนี้เมื่อผสมกับคำอื่นแล้วเช่น other than, not another, each other, one another, etc. เราจะต้องอธิบายกันยาวเหยียดเลยทีเดียว ในบทความนี้จึงอธิบายถึงเฉพาะหลักการใช้ other กับ another (โดยไม่ผสมกับคำอื่น) และข้อแตกต่างในการใช้สองคำนี้ โดยสองคำนี้จะใช้ต่างกันตามสถานการณ์ต่อไปนี้


  • เมื่อต้องการพูดถึงสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เจาะจง และมีสิ่งเดียว ให้ใช้ another + noun
      
       ตัวอย่างประโยค

       Bangkok is an interesting city. I will come back another time.
       กรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าสนใจ ฉันจะกลับมาอีก(ในเวลาอื่น)

       I need to think of another way to solve this problem.
       ฉันต้องคิดหาวิธีอื่น(อีกหนึ่งวิธี)ที่จะแก้ปัญหานี้

  • เมื่อต้องการพูดถึงสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เจาะจง แต่มีมากกว่าหนึ่งสิ่ง ให้ใช้ other + noun
      
       ตัวอย่างประโยค


       Why are my children so naughty, but other children are not?
       ทำไมลูกของฉันถึงซนมาก แต่เด็กคนอื่นกลับไม่ซน

       Have you ever thought about moving to other countries?
       คุณเคยมีความคิดที่จะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นมั้ย

  • เมื่อต้องการพูดถึงสิ่งอื่นๆ ที่เจาะจง มีหนึ่งสิ่งหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้ ให้ใช้ the other + noun
      
       ตัวอย่างประโยค

       We need to rest in this hotel. The other hotels are full.
       พวกเราต้องพักที่โรงแรมนี้ โรงแรมอื่นเต็มหมดแล้ว

       Our son is playing with the other children.
       ลูกของเรากำลังเล่นของกับเด็กๆคนอื่นอยู่

       I cannot find the other shoe.
       ฉันหารองเท้าอีกข้างไม่เจอ

       Use this printer, the other printer runs out of ink.
       ใช้ปรินเตอร์เครื่องนี้ ปรินเตอร์อีกเครื่องหมึกหมด

  • เมื่อต้องการพูดถึงคนอื่นๆ ที่เจาะจง มีมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้ the others ถ้าหากไม่เจาะจง และมีมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้ others  แต่ถ้าหากไม่เจาะจง และมีคนเดียวให้ใช้ another person
    
       ตัวอย่างประโยค 

       She has six children. Two live here. The others live abroad.
       เธอมีลูกหกคน สองคนอยู่นี่ ส่วนคนที่เหลืออยู่เมืองนอก

       Here are some of my friends. The others are in the kitchen. 
       นี่คือเพื่อนๆของฉัน ส่วนเพื่อนๆคนอื่นกำลังอยู่ในห้องครัว

       It is nice to show kindness and consideration to others.
       มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราแสดงความมีน้ำใจและความเห็นอกเห็นใจให้ผู้อื่น

       Why do mosquitoes bite some people but not others?
       ทำไมยุงถึงกัดคนบางคนแต่ไม่ก็ไม่กัดคนบางคน

       Love is the condition in which the happiness of another person is essential to your own.
       ความรักคือเงื่อนไขที่ความสุขของคนอีกคนมีความสำคัญต่อความสุขของเรา

       Most people say it is impossible to change another person.
       คนส่วนมากมักพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนๆนึง

  • the other, the others และ another สามารถหมายถึงสิ่งอื่นๆ(นอกจากคน)ได้โดยไม่ต้องมี noun ตามหลังเนื่องจากได้พูด noun นั้นไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว ผู้พูดและผู้ฟังจึงรู้ว่ากำลังพูดถึงอะไร
      
       ตัวอย่างประโยค

       There are two pens on the table. One is a blue pen, the other is a red pen.
       มีปากกาสองด้ามอยู่บนโต๊ะ ด้ามหนึ่งเป็นปากกาน้ำเงิน ส่วนอีกด้ามหนึ่งเป็นปากกาแดง

       This computer is broken, we need to buy another.
       คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสียแล้ว เราต้องหาซื้อเครื่องใหม่

       Can cancer cells spread from one person to another?
       เซลล์มะเร็งสามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนได้หรือไม่

       We have five computers. Only two of them work. The others are broken.
       เรามีคอมพิวเตอร์ห้าเครื่อง มีเพียงสองเครื่องที่ใช้งานได้ ส่วนที่เหลือเสียอยู่

  • เมื่อต้องการพูดถึงการเพิ่มจำนวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(เพิ่มมาหนึ่งจำนวน) เช่น ต้องการขอเค้กเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น ต้องการได้จานเพิ่มอีกหนึ่งใบ หนังภาคต่อเรื่องใหม่กำลังถูกสร้างอีกหนึ่งภาค เป็นต้น ให้ใช้ another + noun
      
       ตัวอย่างประโยค

       I'd like another cup of coffee please.
       ฉันขอกาแฟอีกถ้วย

       การใช้ another ในบริบทนี้ จะมีความหมายเดียวกับการใช้คำว่า one more

       I'd like one more cup of coffee please.
       ฉันขอกาแฟอีกถ้วย

       ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

       Could we have another plate for him please?
       ขอจานเพิ่มหนึ่งใบให้เขาได้ไหม

       Please give me another chance.
       โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้ง

       They are making another Star Wars movie.
       พวกเขากำลังสร้างสตาร์วอร์สอีกภาคหนึ่ง 

  •  another สามารถใช้กับการเพิ่มจำนวนที่เป็นพหูพจน์ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะเมื่อต้องการพูดถึงการเพิ่มจำนวนของเวลาหรือจำนวนเงิน แต่ในประโยคต้องบอกจำนวนตัวเลขต่อท้าย another ด้วย
      
       ตัวอย่างประโยค

       I need another three days to finish this work.
       ฉันต้องใช้อีกสามวันเพื่อที่จะทำงานนี้ให้เสร็จ

       He needs another 500 baht to be able to buy the mobile phone he wants.
       เขาต้องใช้เก็บเงินเพิ่มอีก 500 บาทเพื่อที่จะซื้อมือถือที่เขาอยากได้

       She wrote another four books about travelling.
       เธอเขียนหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มอีกสี่เล่ม

  • the other day หมายถึง "เมื่อวันก่อน" ส่วน another day หมายถึง "วันหลัง"
      
       ตัวอย่างประโยค

       It's going to rain today, let's play football another day.
       วันนี้ฝนจะตก ไว้เตะบอลกันวันหลัง

       The other day we played football for six consecutive hours.
       เมื่อวันก่อนเราเตะบอลเป็นเวลาหกชั่วโมงติดต่อกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น