27 กรกฎาคม 2557

Preserve กับ Conserve ต่างกันยังไง


Preserve กับ Conserve ต่างกันยังไง และจะใช้คำไหนกับสถานการณ์ใด เรามาดูกันครับ

preserve หมายถึงรักษาของไว้ให้คงอยู่ในรูปเดิม โดยไม่ให้เสียหาย เช่น รูปภาพโมนาลิซา โบราณสถานต่างๆ ส่วน conserve จะใช้กับของที่สามารถ"ถูกดึงไปใช้"ได้  เช่น พลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และป่าไม้ พูดง่ายๆก็คือ preserve คือการปกป้องรักษา ส่วน conserve คือการใช้อย่างประหยัด

ตัวอย่างประโยค

preserve

       Why do we need to preserve endangered languages?
       ทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์ภาษาที่กำลังสาบสูญ

       How should I preserve old family photos?
       ฉันต้องเก็บรักษารูปครอบครัวเก่าๆอย่างไร

       We preserve food by refrigeration.
       เราถนอมอาหารด้วยการเก็บใส่ในตู้เย็น

       We need to preserve our ancient monuments because they are documents of the past. 
       เราต้องอนุรักษ์โบราณสถานของเราเพราะมันเป็นเหมือนเอกสารที่บันทึกอดีต

conserve

       Governments are doing its best to conserve our forests.
       รัฐบาลกำลังทำเต็มที่เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ของเรา

       Why do we need to conserve energy?
       ทำไมเราถึงต้องประหยัดพลังงาน

       People are using up fresh water at a faster rate than it can be replenished, so we need to conserve water.
       ผู้คนใช้น้ำจืดเร็วกว่าอัตราที่น้ำจืดจะหมุนเวียนกลับมาใหม่ เพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดน้ำ


Image Acknowledgement:
Flander's Preserves” is copyright (c) by Meena Kadri and made available under an Attribution-NoDerivs 2.0 license

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น